Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van Derbyscooters
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
ARTIKEL 10 – De prijs
ARTIKEL 11 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 12 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 13 – Betaling
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
ARTIKEL 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden Derbyscooters

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Derbyscooters;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Derbyscooters in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voorde consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: Derbyscooters

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Derbyscooters georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Derbyscooters gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DERBYSCOOTERS

Derbyscooters

Rode Ring 45M

1566HR

Assendelft
Nederland

Telefoonnummer: 0628448944
E-mailadres: info.derbyscooters@gmail.com
KvK-nummer: 74620886

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Derbyscooters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Derbyscooters en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurd door publicatie van deze algemene voorwaarden op de website waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 3. De consument moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden voordat de consument een aankoop doet. De consument vinkt het vakje akkoord aan voordat hij de betaling voldoet.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alhoewel alle afbeeldingen slechts ter illustratie dienen en het geleverde product daarom kan afwijken van de getoonde afbeeldingen zal Derbyscooters zich inspannen om een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten te publiceren op haar website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Derbyscooters niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Derbyscooters de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Derbyscooters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Derbyscooters is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Derbyscooters passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Derbyscooters daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Derbyscooters kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Derbyscooters op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Derbyscooters heeft de volgende informatie die bij het product of dienst aan de consument horen op haar website gepubliceerd, consument dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens de overeenkomst aan te gaan:
  • het bezoekadres van de vestiging van Derbyscooters waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, bij producten waarvoor het herroepingsrecht niet geldt staat dit duidelijk vermeld;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.\

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten op afstand (met uitzondering van scooters) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Derbyscooters bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Derbyscooters retourneren, conform de door Derbyscooters verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer consument het product eenmaal in gebruik heeft genomen kan geen gebruik meer worden gemaakt van het herroepingsrecht.
  Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Derbyscooters bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Derbyscooters dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
 1. Derbyscooters kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Derbyscooters dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Derbyscooters tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die in waarde verminderen na de aankoop;
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 10 – DE PRIJS
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Derbyscooters producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Derbyscooters geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Derbyscooters dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 11 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
 1. Derbyscooters staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Derbyscooters kan doen gelden.
 3. Alle garantie-, klachten-  en retours afhandelingen worden door Derbyscooters aangeboden als carry-in-service. Dat wil zeggen dat de klant verantwoordelijk is voor het transport, en de eventuele daarmee gemoeide kosten, naar de vestigingslocatie van Derbyscooters van de goederen waarop de klant garantie wil claimen dan wel wil retourneren vanwege een klacht of anderszins.

 

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING
 1. Derbyscooters zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Derbyscooters kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Derbyscooters geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal Derbyscooters het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Derbyscooters zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 
 6. Het risico van beschadiging, vermissing, brand, diefstal en waterschade van producten tijdens verzending/transport, vanaf het moment dat de bestelling het magazijn van Derbyscooters verlaat tot aan het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Derbyscooters bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument, berust bij de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Derbyscooters biedt bij elke bestelling die op haar website wordt gedaan standaard een verzekering aan die een volledige dekking biedt voor de in artikel 11 lid 6 genoemde transportrisico’s, tegen de alsdan geldende en duidelijk bij de aanbieding vermelde prijsopslag. Consument is uiteraard niet verplicht van deze service gebruik te maken.

 

ARTIKEL 13 – BETALING
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Derbyscooters te melden.
 4. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Derbyscooters behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Betalingen worden enkel via IDeal voldaan met hoge uitzondering is het ook mogelijk om de betaling cash te voldoen.
 6. Schadeherstelbehandelingen: Iedereen heeft het beste met elkaar voor, toch om onenigheid te voorkomen worden de volgende regels gehanteerd: Bij het herstelproces wordt er een offerte opgemaakt voor de verzekering. De zekerheid dat een klant daadwerkelijk terugkomt om de scooter te laten maken, nadat de klant geld uitbetaald heeft gekregen van de verzekering is er voor geen enkele scooterwinkel,  daarom dient de scooter als borg achtergelaten te worden of aanbetalingskosten voor de offerte van €50,- vooraf. Dit bedrag wordt netjes achteraf verrekend als korting, zodat jij als klant niet 'dubbel' betaald.
  In geval van annuleren worden er administratiekosten in rekening gebracht.
  Annuleringskosten zijn 15% van het totale schadebedrag.
  Deze factuur dient binnen 24uur betaald te worden.
  Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt de factuur doorgezet naar de incasso-afdeling en wordt het bedrag na de 1e aanmaning verhoogd met €40,- en na de 2e aanmaning met €250,-
 7. INCASSOREGELEMENT: De facturen dienen bij definitie meteen afgerekend te worden bij ophalen of ontvangen van de scooter. Toch krijgt elke klant de ruimte om dit evengoed binnen 24u te doen in bijzondere omstandigheden. Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt de factuur doorgezet naar de incasso-afdeling en wordt het bedrag na de 1e aanmaning verhoogd met €40,- en na de 2e aanmaning met €250,-

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
 1. Derbyscooters beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Derbyscooters, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Derbyscooters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Derbyscooters binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen schriftelijk te worden vastgelegd en duidelijk aan de consument worden gecommuniceerd via deze website op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 16 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.